Blog

โรคสำคัญของพริก : โรคกุ้งแห้ง

เป็นเชื้อราที่สามารถเข้าทำลายได้ทุกส่วนของพริก โดยเฉพาะที่ผลพริกอาการเริ่มแรกเป็นแผลวงกลมช้ำสีน้ำตาล ต่อมาแผลจะลุกลามวงกว้างออกไปอาจจะเห็นเป็นเมือกเยิ้มสีส้มอ่อน หรือสีดำซ้อนกันเป็นวงทำให้ผลพริกเน่าและร่วงก่อนการเก็บเกี่ยว มีการระบาดได้ตลอดทั้งปี