Blog

โรคสำคัญของแตงโม : โรคเหี่ยวที่เกิดจากใส้เดือนฝอย

ต้นแตงโมจะแสดงอาการเหี่ยวคล้ยกับเชื้อรา ใบส่วนล่างเหลืองร่วง เมื่อถอนต้นดูจะพบว่ารากของแตโมมีปมอยู่ด้วย จึงเรียกว่าโรครากปม