1. ระยะเพาะกล้า-เริ่มติดดอก

การย้ายกล้าจะทำเมื่ออายุประมาณ 30 วันหรือมีใบจริงประมาณ 5 ใบ ก่อนย้ายปลูก 2-3 วัน ควรงดให้น้ำเพื่อให้ต้นกล้าแข็งแรงหลังจากย้ายแล้วพริกต้องการภาพอาหารช่วยในการปรับตัวต่อสภาพดินใหม่และการแตกรากที่มากขึ้น

ฉีดพ่นโดย “สไตรค์” ช่วยให้ต้นกล้าปรับตัวได้เร็ว ร่วมกับ “เดโฟ” ช่วยกระตุ้นการสร้างรากฝอย ร่วมกับ “โชปาร์” ติดดอกดีและผลเสมอกัน

อัตราใช้ : สไตรด์ 20-30ซีซี + เดโฟ 30 ซีซี + โชปาร์ 30 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร

2. ระยะต้นเล็ก สร้างยอด ใบ และดอก

พริกเจริญเติบโตเป็นลำต้นเดียวตั้งตรง ออกดอกที่ข้อ เกือบทุกข้อที่โคนลำต้น ฉะนั้นการจะสร้างดอกให้มีมาก ต้องมีใบที่เขียวหนาสมบูรณ์เป็นคลังอาหารสร้างดอกไปจนถึงผล

ควรฉีดพ่นด้วย “ดีซ” สร้างสารสีเขียวต่อพริก ร่วมกับ “โชปาร์” ช่วยแตกยอดเพิ่มขึ้น เพื่อป้องกันการขาดธาตุ อาหาร

อัตราใช้ : ดีซ 30 ซีซี + โชปาร์ 30 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร

3. ระยะติดผลอ่อน

การจะทำให้พริกติดผลดก ท่ออาหารต้องทำงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อส่งสารอาหารไปเลี้ยงส่วนต่างๆอย่างทั่วถึง ฉีดพ่นด้วย “คารอส “ ร่วมกับ “บีพลัส” ให้พริกเนื้อแน่น สีสวย ไม่หลุดร่วง ถ้าหากพริกมีข้อห่าง ใบบางงามต้นใบงามมากเกินไปให้ฉีดพ่นด้วย “พอสเตอร์”

อัตราใช้ : คารอส 30 ซีซี + บีพลัส 30 ซีซี +ฟิตดี 10 กรัมต่อน้ำ 20ลิตร

หากมีข้อห่าง พ่นด้วย พอสเตอร์ อัตราใช้ 30 ซีซี ต่อน้ำ 20ลิตร

4. ระยะเก็บเกี่ยว

ช่วงก่อนเก็บเกี่ยวเมื่อต้องการเร่งให้พริก มีขนาดใหญ่ สม่ำเสมอ ผลดก มีคุณภาพที่ดีและได้น้ำหนักดี

ควรฉีดพ่นด้วย “คารอส” ให้ผลที่ออกมาสม่ำเสมอกัน เนื้อแน่นสีสวย ร่วมกับ “บีพลัส “ ช่วยลดการหลุดร่วงของผล ร่วมกับ “ฟิตดี” เพิ่มขนาดผลให้ใหญ่ขึ้น

อัตราใช้ : คารอส 30 ซีซี + บีพลัส 30 ซีซี +ฟิตดี 10 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร