1. ระยะเพาะกล้า-เริ่มติดดอก

ระยะเพาะกล้าจนถึงติดดอก เป็นระยะแรกของการเจริญเติบโต ในการสร้างราก ใบ และต้น เพื่อเป็นพื้นฐานในการสร้างดอก ติดผล การสร้างราก และการสร้างใบ ถือว่าสำคัญ และในการแตกรากของต้นกล้าจะแตกรากจำนวนมากได้นั้น ต้องมีสารอาหารที่เพียงต่อสำหรับต้นกล้า ในปัญหาส่วนมากของระยะเพาะกล้าคือ จะสร้างรากช้า เนื่องจากในดินอาจจะมีสารอาหารที่ไม่เพียงพอให้ต้นกล้าได้ดูดซึมสารอาหาร

คำแนะนำ

ฉีดพ่น สไตรค์ อัตราใช้ 20-30 ซีซี + เดโฟ อัตราใช้ 30 ซีซี + โชปาร์ อัตราใช้ 30 ซีซี เพื่อเพิ่มจำนวนของราก ต้นสมบูรณ์ และเสริมสร้างความแข็งแรงจากภายในต้น

 • สไตรค์ : ช่วยให้ต้นกล้าปรับตัวได้เร็ว
 • เดโฟ : ช่วยกระตุ้นการสร้างรากฝอยให้ดูดซับธาตุอาหารในดินได้มากขึ้น
 • โชปาร์ : ช่วยในการแตกทรงพุ่ม

ระยะต้นเล็ก สร้างยอด ใบ และดอก

การสร้างยอด ใบ และดอก หากอยู่ในช่วงฤดูแล้งหรือน้ำน้อย การเจริญเติบโตของมะเขือเทศจะเจริญเติบโตได้ไม่เต็มที่ พุ่มจะมีขนาดที่เล็กและต้นโทรมง่าย หากต้องการสร้างดอกที่มีความสมบูรณ์ ยอดและใบจะต้องมีจำนวนที่มาก ใบจะต้องมีสีเขียวเข้มเพื่อสังเคราะห์แสง สร้างน้ำตาลไปเลี้ยงรากและสะสมในลำต้น

คำแนะนำ

ฉีดพ่น สไตรค์ อัตราใช้ 20-30 ซีซี + ดีซ 30 ซีซี + โชปาร์ 30 ซีซี เพื่อเพิ่มยอด ดอกดก ดอกผสมติดดี และต้นสมบูรณ์

 • ดีซ : ช่วยในการสร้างดอกให้มีความสมบูรณ์และป้องกันการขาดสาร อาหาร
 • โชปาร์ : ช่วยป้องกันการแตกยอดเพิ่มขึ้น

3. ระยะติดผลอ่อน ลดการหลุดร่วง

มะเขือเทศหากมีใบที่บาง ต้นงาม ใบงาม มากเกินไปจะทำให้ดอกร่วงง่าย เนื่องจากได้รับน้ำในปริมาณที่มากเกินไปโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน และหากมีต้นที่งาม มีใบมาก จะทำให้ดอกเป็นดอกตัวผู้มากกว่าตัวเมีย หรือไม่เกิดดอก สลัดดอกหลุดมาก ใบใหญ่ มีข้อห่าง ซึ่งจะกระทบต่อกระบวการเกิดผล

คำแนะนำ

ฉีดพ่นด้วย คารอส อัตราใช้ 30 ซีซี + บี-พลัส อัตราใช้ 30 ซีซี + ฟิต-ดี อัตราใช้ 10 กรัม และหากมีอาการข้อห่างร่วมด้วยให้ฉีดพ่นด้วย พอสเตอร์. อัตราใช้ 30 ซีซี เพื่อปรับสมดุลของต้น ให้ติดผลดกผลใหญ่ และลดการร่วงของดอก

 • คารอส : ช่วยให้ผลดก มีขนาดเสมอกัน เนื้อแน่น สีสวย และคุณภาพดี
 • บี-พลัส : ช่วยหลดการหลุดร่วง
 • ฟิต-ดี : เพื่อขยายผลให้ใหญ่ขึ้น
 • พอสเตอร์ : ช่วยให้พืชสร้างดอกและป้องกันข้อห่าง

4. ระยะเก็บเกี่ยว น้ำหนักดี มีคุณภาพ

ในการเก็บเกี่ยวมะเขือเทศจะขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ อายุของผลที่จะเก็บเกี่ยว และขึ้นอยู่กับการเพาะปลูกเป็นสำคัญ ก่อนจะเก็บเกี่ยวผลผลิต มะเขือเทศต้องมีขนาดที่ใหญ่สม่ำเสมอ มีผลที่ดก น้ำหนักดี ได้ผลผลิตสูง และมีคุณภาพ

คำแนะนำ

ฉีดพ่นด้วย คารอส อัตราใช้ 30 ซีซี + บี-พลัส 30 ซีซี + ฟิต-ดี 10 กรัม เพื่อให้มะเขือเทศมีผลทีดก ใหญ่สม่ำเสมอ น้ำหนักดี ผลผลิต่อไร่สูง ได้คุณภาพ

 • คารอส : ช่วยให้ผลดก มีขนาดเสมอกัน เนื้อแน่น สีสวย คุณภาพดี
 • บี-พลัส : ช่วยลดการหลุดร่วง
 • ฟิต-ดี : เพื่อขยายผลให้ใหญ่ขึ้น