1. ระยะการเพาะกล้า – หลังย้ายกล้า

แตงโมในช่วงที่พึ่งลงกล้าใหม่นั้นต้นกล้าจะต้องการสารอาหาร ที่จำเป็นต่อการปรับตัวในสภาพแวดล้อมใหม่ เพื่อเป็นพื้นญชฐานในการสร้างดอก ติดผล ในระยะของการสร้าง รากสร้างใบ จะเป็นระยะที่สำคัญต่อแตงโม ส่วนมากในระยะนี้แตงโมจะสร้างรากช้า เนื่องจากต้นกล้ายัง เล็กและไม่ทนต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปจากถาดเพาะในโรงเพาะ อีกทั้งในดินอาจมีสารอาหารที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการ ต้นกล้า

คำแนะนำ

ฉีดพ่นด้วย สไตร์ค อัตราใช้ 20-30 ซีซี + เดโฟ อัตราใช้ 30 ซีซี + โชร์ปาร์ อัตราใช้ 30 ซีซี เพื่อเพิ่มจำนวนของราก ต้นสมบูรณ์ และเสริมสร้างความแข็งแรงจากภายในต้น

  • สไตร์ค: ช่วยให้ต้นกล้าปรับตัวได้เร็ว
  • เดโฟ:ช่วยกระตุ้นสร้างรากฝอยให้ดูดซับธาตุอาหารในดิน ได้มากขึ้น
  • โชปาร์: ช่วยในการแตกทรงพุ่ม

2. ระยะต้นเล็ก สร้างยอด ใบ เลื้อยเถา

การสร้างยอดใบและดอกของแตงโมถือว่าสำคัญ หากการปลูกแตงโมในช่วงที่มีน้ำน้อย หรือในช่วงฤดูแล้ง แตงโตมักจะเจริญเติบโตได้ไม่เต็มที่ พุ่มเล็ก ต้นโทรมง่าย ซึ่งอาจจะส่งผลต่อผลผลิตหากต้องการที่จะสร้างดอกให้มีความ สมบูรณ์จะต้องสร้างยอดให้มีจำนวนมาก ใบจะต้องมีสีเขียวเข้ม เพื่อสังเคราะห์แสง สร้างน้ำตาลส่งไปยังราก และสะสมในต้นเพื่อที่จะสร้างดอกที่สมบูรณ์

คำแนะนำ

ฉีดพ่นด้วย สไตร์ค อัตราใช้ 20-30 ซีซี + ดีซ อัตราใช้ 30 ซีซี +โชปาร์ อัตราใช้ 30 ซีซี เพื่อเพิ่มใบที่เขียวเข้ม เพิ่มยอด ดอกดก ดอกผสมติดดีและต้นสมบูรณ์

  • ดีซ:ช่วยในการสร้างดอกที่มีความสมบูรณ์และป้องกัน การขาดธาตุอาหาร
  • โชปาร์: ช่วยในการแตกยอดเพิ่ม

3. สร้างดอก ระยะติดผลอ่อน ลดการหลุดร่วง

แตงโตหากทำการเพาะปลูกในช่วงฤดูฝน อาจมีข้อห่าง ใบบาง หรือในบางครั้งต้นอาจจะงาม ใบงามเกินไป เนื่องจากได้รับน้ำในปริมาณที่มากจนเกินไปในหน้าฝน และจะทำการผลิตดอกตัวผู้มากกว่าตัวเมีย หรืออาจจะไม่เกิดดอก รวมไปถึงสลัดดอกหลุดมาก ใบใหญ่ ดังนั้นจำเป็นต้องดึงความสมดุลให้มาที่การสร้างดอก

คำแนะนำ

ฉีดพ่นด้วย คารอส อัตราใช้ 30 ซีซี + บี-พลัส อัตราใช้ 30 ซีซี + ฟิต-ดี อัตราใช้ 10 กรัม หากมีข้อห่างให้ใช้ พอสเตอร์ ร่วมด้วย อัตราใช้ 30 ซีซี เพื่อปรับสมดุลของต้น ติดผลดก ผลใหญ่ ลดการหลุดร่วง

  • พอสเตอร์: ช่วยให้พืชสร้างดอกมากขึ้น

4. ขยายขนาดผล น้ำหนักดี มีคุณภาพ

แตงโมในช่วงก่อนเก็บเกี่ยวผลผลิตจะต้องมีขนาดที่ใหญ่ สม่ำเสมอกัน ผลติดมาก ผลดก มีเปลือกหุ้มที่แข็งแรง ไม่ร่วงสร้างความเสียหาย ผลไม่แตก เนื้อแน่น สีสวย น้ำหนักดี ผลผลิตดี ได้คุณภาพ ขั้วแข็งแรงสามารถรับผลได้หลายผล ซึ่งจำเป็นที่จะต้องให้ธาตุอาหารต่อการติดผล สร้างเมล็ด มีเปลือกหุ้มที่แข็งแรง

คำแนะนำ

ฉีดพ่นด้วย คารอส: อัตราใช้ 30 ซีซี + บี-พลัส อัตราใช้ 30 ซีซี + ฟิต-ดี อัตราใช้ 10 กรัม เพื่อผลที่ดก ใหญ่สม่ำเสมอ น้ำหนักดี ผลผลิตต่อไร่สูง และได้คุณภาพ

  • คารอส: ช่วยให้ผลดก มีขนาดเสมอกัน เนื้อแน่น สีสวย คุณภาพดี
  • บี-พลัส: ช่วยลดการหลุดร่วง
  • ฟิต-ดี: เพื่อขยายผลใหญ่ขึ้น